www.materik.ua


Юридические услуги
   Юридические услуги    Бухгалтерские услуги    Контакты

Новости
Нет новостей   Лицензирование деятельности Получение разрешений
Дозвіл на економічну концентрацію суб’єктів господарювання
Вартість послуги складає 9000 грн.
Термін виконання послуги від 30 днів.
Об’єм послуги складає:
 • консультація з питань отримання дозволу на концентрацію;
 • підготовка і подача необхідного пакету документів, згідно чинного законодавства, до уповноваженого органу;
 • представництво інтересів перед уповноваженим органом;
 • отримання дозволу на концентрація.
Необхідні документи та інформація:
 1. копія статуту із змінами та доповненнями учасника;
 2. копія установчого договору (за наявності);
 3. копія свідоцтва про державну реєстрацію;
 4. копія довідки про внесення до ЄДРПОУ;
 5. баланс за минулий рік;
 6. звіт про фінансові результати за минулий рік;
 7. відомості про суб’єктів господарювання (розрахунок сукупної вартості активів, сукупного обсягу реалізації у вигляді таблиці):
   
  Назва суб’єкта господарювання
  Вартісні показники за минулий рік
  8.                        
  Вартість активів
  Обсяг реалізації
  тис. грн.
  тис. євро
  тис. грн.
  тис. євро
  1.
   
   
   
   
   
  2.
   
   
   
   
   
   
  Сукупні вартісні показники суб’єктів господарювання
   
   
   
   
 8. відомості щодо відносин контролю підприємства (засновники підприємства, частки якими володіє підприємство у статутному капіталі інших підприємств, керівництво що займає керівні посади в інших підприємствах);
 9. відомості про основних постачальників підприємства;
 10. основні конкуренти підприємства;
 11. розрахунок частки на ринку;
 12. інформацію про концентрацію (відомості про учасника);
 13. матеріали, якими заявник обґрунтовує необхідність надання дозволу на концентрацію, доводить те, що позитивний ефект для суспільних інтересів у разі здійснення концентрації буде переважати негативні наслідки обмеження конкуренції, а також те, що обмеження конкуренції, зумовлені концентрацією є необхідними для досягнення мети концентрації та не становлять загрози системі ринкової економіки, зокрема економічне обґрунтування очікуваного позитивного ефекту з відповідними розрахунками показників соціально-економічних та інших наслідків концентрації;
 14. матеріали, що дають змогу оцінити ризики та перешкоди на шляху досягнення очікуваного позитивного ефекту.
 15. мету;
 16. очікувані результати щодо кожного учасника;
 17. вплив дій, що заявляються, на відповідні товарні ринки;
 18. зміни споживчих якостей товарів.
Примітка:
 • всі копії засвідчуються печаткою підприємства і підписом керівника;
 • у п. 7 відомості в євро подаються згідно офіційного курсу НБУ.
 • детальніша інформація про необхідні документи в Положенні.
Загальна інформація
З метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за концентрацією суб'єктів господарювання (далі - концентрація).
Концентрацією визнається:
 1. злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого;
 2. набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, зокрема, шляхом:
  • безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується;
  • призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб'єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб'єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи;
 3. створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання;
 4. безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
Концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної
колегії Антимонопольного комітету України:
 • у випадках, передбачених частиною другою абзацу другого, коли сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому:
  • вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року у кожного, т
  • вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року;
 • у випадках, передбачених частиною другою абзацу другого та іншими нормативно-правовими актами, незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників концентрації, коли:
  • частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 35 відсотків, та концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку товару.
 • При розрахунку обсягів реалізації товарів учасників концентрації використовується сума доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням суми податку на додану вартість, акцизного збору, інших податків або зборів, базою для оподаткування в яких є оборот, за останній фінансовий звітний рік, що передував поданню заяви. Кошти, отримані від реалізації товарів у межах однієї групи суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю, якщо такий облік ведеться, не враховуються.
 • Якщо учасниками концентрації виступають комерційні банки, для розрахунку вартості активів та обсягів реалізації використовується десята частина вартості активів комерційного банку. У випадках, коли учасниками концентрації є страховики, для розрахунку вартості активів страховика використовується сума неттоактивів, а для розрахунку обсягів реалізації товарів - сума доходів від страхової діяльності, визначених відповідно до законодавства України про страхову діяльність.
 • Порядок обчислення порогових показників, що використовуються для цілей цієї статті, а також його особливості стосовно окремих категорій суб'єктів господарювання встановлюються Антимонопольним комітетом України.
 • Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої цієї статті, забороняється до надання дозволу на її здійснення. До надання такого дозволу учасники концентрації зобов'язані утримуватися від дій, які можуть призвести до обмеження конкуренції та неможливості відновлення початкового стану.
За подання заяв про надання дозволу на концентрацію, надання попередніх висновків справляється плата в розмірах у розмірі 300 (відповідно 5100 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 220 (відповідно 3740 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 

Закон України «Про захист економічної конкуренції»

прямые контакты отдела
 
тел.      044-361-05-05
факс.    044-287-40-27
 

 

 


тел: 044-222-76-37
моб: 098-665-45-57
04053. Киев. ул. Сечевых стрельцов, 32-38
Email: materik.r.n@gmail.com materik.ua@gmail.com
Поддерживаемые проекты: Светильники